Dlaczego należy przeprowadzić ekspertyzę skutków finansowych?

Intuicyjne rozumienie tego pojęcia nie jest dalekie od jego właściwej definicji. Ekspertyzami są, w najszerszym ujęciu, zespoły czynności podejmowanych przez biegłych w celu wystawienia opinii mającej zastosowanie czy znaczenie dla postępowań, transakcji czy inwestycji. Ekspertyza skutków finansowych polega na ocenie kosztów związanych z realizacją projektu.

Czy ekspertyza to to samo co operat?

Nie każda ekspertyza skutków finansowych jest natomiast operatem szacunkowym. Operat szacunkowy nie znalazł definicji ustawowej, niemniej należy stwierdzić, że jest to dokument, który zawiera informacje o rynku nieruchomości, ma odpowiednią strukturę i jest zgodny z przyjętymi standardami. Wartość nieruchomości może zostać określona także w opinii wystawionej w drodze ekspertyzy.

Kto przeprowadza ekspertyzę skutków finansowych?

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy – niebędące jednocześnie operatami szacunkowymi, dotyczące rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku oraz efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju, a także skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych i innych. Rzeczoznawca majątkowy określa także wartość nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wycenia nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz wycenia nieruchomości jako środki trwałe jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Po co przeprowadza się ekspertyzy skutków finansowych?

Badanie skutków finansowych ma na celu – nomen omen – ocenienie kosztów realizacji, a czasem także, pośrednio, zysków płynących z realizacji danego projektu. Inwestor zleca ekspertyzę skutków finansowych w celu uniknięcia zbędnych wydatków. Rzeczoznawca w drodze ekspertyzy określa nie tylko podstawowe wydatki, ale również wydatki nadprogramowe – potencjalne, które inwestor także powinien wziąć pod uwagę. Przede wszystkim jednak opinia dotycząca skutków finansowych ma charakter zabezpieczenia majątkowego przed stratami.

Jak wycenić majątek wspólny? Przeczytaj na naszym blogu