Mienie zabużańskie

Sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie i jakie są procedury wyceny

Jedną z usług, jaką świadczę moim Klientom jako rzeczoznawca gruntów jest wycena mienia zabużańskiego.

Kto może się ubiegać?

Jedną z usług, jaką świadczę moim Klientom jest wycena mienia zabużańskiego. To powszechnie używane określenie odnosi się do terenów, które leżą pomiędzy obecną wschodnią granicą Polski, a jej granicą z 1939 roku. Tereny te znane są też jako Kresy Wschodnie. Administracyjnie mienie zabużańskie obejmuje następujące jednostki administracyjne: 

  • w całości województwa: nowogródzkie, wileńskie, poleskie, wołyńskie, stanisławowskie, tarnopolskie,
  • częściowo województwa: białostockie (część powiatu bielskiego, powiat wołkowyski i grodzieński), lwowskie (powiat lwowski, drohobycki, turczański, gródecki, samborski, żółkiewski, sokalski, rudecki, część powiatu dobromilskiego, jaworowskiego, rawskiego i mościckiego),
  • miasta: Lwów i Wilno.

Polakom, którzy zostali wysiedleni z tych terenów z powodu rozpoczynającej się wojny przysługuje rekompensata. Podstawą do przyznania odszkodowania za utracone mienie zabużańskie jest ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Mienie zabużańskie – procedury wyceny

Prawo do dochodzenia odszkodowania przysługuje osobom, które mają obywatelsko polskie, w dniu 1 września 1939 roku zamieszkiwały na terenie Kresów Wschodnich i opuściły je z w/w przyczyn. Po ich śmierci prawo do rekompensaty jest dziedziczone, ale niezbywalne. Do ubiegania się o odszkodowanie za utracone mienie zabużańskie wymagana jest wycena nieruchomości, którą przeprowadza rzeczoznawca gruntów. Obejmuje ona cztery etapy. 

  • Ustalenie podstawy roszczenia, które obejmuje postanowienie odpowiedniego wojewody oraz potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
  • Wycena opłacalności usługi na podstawie udokumentowanej informacji o stanie majątku i jego składowych.
  • Analiza dokumentów, które opisują mienie zabużańskie będące przedmiotem wyceny (wyroki sądowe, dokumenty archiwalne, spisy z natury itp.).
  • Zasadnicza wycena nieruchomości, dokonywana na podstawie analizy porównawczej lokalnego rynku nieruchomości o podobnym charakterze jak ten, w którego strefie znajduje się sporne mienie zabużańskie.

Szczegółowa analiza i dokonana na jej podstawie wycena nieruchomości wymagają przeglądu wielu dokumentów historycznych. Są to np.: mapy topograficzne z okresu przedwojennego, wydawnictwa monograficzne, opisy i przewodniki oraz inne tego typu materiały. Efektem takiej wyceny jest operat szacunkowyStanowi on podstawę dochodzenia odszkodowania za utracone mienie zabużańskie oraz ustalania jego wysokości.