Strona główna » Usługi » Mienie Zabużańskie

Mienie zabużańskie

Sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie i jakie są procedury wyceny.

Jedną z usług, którą świadczę moim Klientom jako rzeczoznawca gruntów, jest wycena mienia zabużańskiego.

Czym jest mienie zabużańskie?

W ofercie mojego biura w Bolesławcu znajduje się wycena mienia zabużańskiego. To określenie odnosi się do terenów znanych jako Kresy Wschodnie, które leżą pomiędzy obecną wschodnią granicą Polski, a jej granicą z 1939 roku. Administracyjnie mienie zabużańskie obejmuje następujące jednostki administracyjne:

  • województwa: nowogródzkie, wileńskie, poleskie, wołyńskie, stanisławowskie, tarnopolskie,
  • częściowo województwa: białostockie (część powiatu bielskiego, powiat wołkowyski i grodzieński), lwowskie (powiat lwowski, drohobycki, turczański, gródecki, samborski, żółkiewski, sokalski, rudecki, część powiatu dobromilskiego, jaworowskiego, rawskiego i mościckiego),
  • miasta: Lwów i Wilno.

Kto może się ubiegać o mienie zabużańskie?

O rekompensatę za utracone mienie zabużańskie mogą ubiegać się Polacy, którzy zostali wysiedleni z wymienionych terenów w trakcie II wojny światowej. Osoba pragnąca otrzymać odszkodowanie musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze w dniu rozpoczęcia wojny była obywatelem Polski i zamieszkiwała wskazane tereny. Po drugie został zmuszony do opuszczenia RP z powodu wojny. Prawo do rekompensaty jest dziedziczone, ale niezbywalne. Podstawą do przyznania odszkodowania za utracone mienie zabużańskie jest ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Procedury wyceny mienia zabużańskiego

Do ubiegania się o odszkodowanie za utracone mienie zabużańskie wymagana jest wycena nieruchomości, którą przeprowadza rzeczoznawca gruntów. Obejmuje ona cztery etapy:

  • Ustalenie podstawy roszczenia, które obejmuje postanowienie odpowiedniego wojewody oraz potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
  • Wycenę opłacalności usługi na podstawie udokumentowanej informacji o stanie majątku i jego składowych.
  • Analizę dokumentów, które opisują mienie zabużańskie będące przedmiotem wyceny (wyroki sądowe, dokumenty archiwalne, spisy z natury itp.).
  • Zasadniczą wycenę nieruchomości, dokonywaną na podstawie analizy porównawczej lokalnego rynku nieruchomości o podobnym charakterze jak ten, w którego strefie znajduje się sporne mienie zabużańskie.

Rzeczoznawca podejmujący się oszacowania wartości mienia zabużańskiego musi posiadać odpowiednie umiejętności i kwalifikacje – nie jest to zwykła wycena lokalu czy gruntu. Trzeba określić stan dobytku z lat 1939-1945, a więc wszystkie wyliczenia wykonuje się bez oględzin, bazując na skrupulatnym dochodzeniu. Szczegółowa analiza i dokonana na jej podstawie wycena nieruchomości wymagają przeglądu wielu dokumentów historycznych. Są to m.in..: mapy topograficzne z okresu przedwojennego, wydawnictwa monograficzne, opisy i przewodniki oraz inne tego typu materiały.

Dowodami określającymi stan majątku z czasu wojny mogą być np. różnego rodzaju dokumenty sądowe lub urzędowe z tamtych lat czy też orzeczenie wydane przez Państwowy Urząd Repatriacyjny. W tych pismach nie zawsze są jednak zawarte wszystkie informacje, niezbędne do przygotowania szczegółowego operatu szacunkowego. Wtedy rzeczoznawca musi skorzystać z innych źródeł, takich jak mapy historyczne bądź inne publikacje opisujące dane terany i stan budownictwa. Efektem takiej wyceny jest  operat szacunkowy, określający faktyczną wartość mienia zabużańskiego i tym samym wysokość rekompensaty. Przygotowany dokument stanowi podstawę dochodzenia. Jeżeli szukają Państwo rzeczoznawcy majątkowego, który zajmie się przygotowaniem wyceny, zapraszam do kontaktu z moim biurem w Bolesławcu.