Jakie uprawnienia posiada rzeczoznawca majątkowy?

Przepisy prawa wymagają, aby w określonych sytuacjach wartość majątku posiadała udokumentowanie w postaci sporządzonego operatu szacunkowego. O sformalizowaną wycenę majątku występuje się przed jego zbyciem lub nabyciem. Wiedza o tym, jak cenna jest nasza własność, warunkuje starania o otrzymanie kredytu hipotecznego. Wówczas w tych i wielu innych sytuacjach musimy zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego. Warto zatem wiedzieć, jakimi dysponuje on uprawnieniami.

Kiedy można uzyskać tytuł rzeczoznawcy majątkowego?

Zanim rzeczoznawca majątkowy stanie się specjalistą odpowiedzialnym za przygotowanie operatów szacunkowych mających rangę wiążących dokumentów, musi zdobyć niezbędne kwalifikacje. Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Następnie w celu uzyskania wymaganej wiedzy i przygotowania zawodowego musi uczęszczać na studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości oraz odbyć stosowną praktykę. Z tych wymagań można być zwolnionym, jeśli kierunek studiów wyższych pokrywał się z programem kształcenia na wskazanych studiach podyplomowych. Wówczas kandydat, który nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom oraz za przestępstwa gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych czy za składanie fałszywych zeznań, a także za przestępstwa skarbowe i jest osobą fizyczną posiadającą pełnię praw obywatelskich, może ubiegać się o udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Po zdaniu egzaminu na uprawnienia do szacowania nieruchomości złożonego z części pisemnej i ustnej zostaje się wpisanym przez ministra do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

Jakie uprawnienia przysługują rzeczoznawcy majątkowemu?

Wymagania formalne i merytoryczne stawiane przed kandydatami na rzeczoznawców majątkowych oraz procedura zdobywania wpisu do rejestru zostały sprecyzowane w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi data wpisania do rejestru jest równoznaczna z datą nadania uprawnień rzeczoznawcy, a przydzielony numer wpisu będzie od tej pory numerem uzyskanych uprawnień. Tym samym rzeczoznawca może rozpocząć działalność zawodową związaną z korzystaniem z uzyskanych uprawnień. Otrzymany tytuł rzeczoznawcy majątkowego jest chroniony prawnie i upoważnia do wyceny wartości nieruchomości. Ekspertyzie mogą też podlegać ruchomości takie, jak maszyny czy urządzenia przynależące do szacowanej nieruchomości. Wycena majątku musi być opracowana w wersji pisemnej i powinna uwzględniać przede wszystkim wartość rynkową nieruchomości. Uprawnienia przysługujące rzeczoznawcy majątkowemu warunkują też obowiązki, które na nim spoczywają. Od osoby wykonującej czynności rzeczoznawcze wymaga się, aby zachowywała zasadę poufności. Jej ekspertyzy powinny być realizowane obiektywnie i bezstronnie, dlatego ma prawo do samodzielnego doboru metod pracy. Rzetelne i odpowiedzialne korzystanie z uprawnień rzeczoznawcy narzuca konieczność zdobywania i uaktualniania wiedzy z różnych dziedzin. Rzeczoznawca musi wykazywać się znajomością zagadnień ekonomicznych, prawnych oraz gospodarczych. Nieobce mu też powinny być kwestie dotyczące gospodarowania gruntami czy planowania przestrzennego. Wskazane jest, aby posiadał wiedzę o głównych tendencjach dotyczących światowego rynku nieruchomości. Trzeba wiedzieć, że rzeczoznawca majątkowy bywa zobowiązywany przez sąd do występowania w roli biegłego sądowego.

Jak ustalana jest wartość nieruchomości otrzymanej w spadku? Przeczytaj na naszym blogu