Jakie są metody wyceny nieruchomości?

Wycena nieruchomości jest procesem określania jej wartości rynkowej, zwykle w celu sprzedaży, nabycia lub ubezpieczenia. Wycena powinna być przeprowadzona przez rzeczoznawcę, który dokona kompleksowej analizy, bazując na znajomości rynku, obowiązujących przepisach i innych ważnych czynnikach. Jakie są metody wyceny nieruchomości? Na czym to polega? Sprawdź!

Od jakich czynników zależy koszt wyceny nieruchomości?

Koszt wyceny nieruchomości zależy od wielu czynników, a do najważniejszych można zaliczyć rozmiar i rodzaj nieruchomości. Droższe będzie oszacowanie wartości budynku wielorodzinnego, bloku lub kompleksu obiektów aniżeli gruntów rolnych czy kawalerki. Duże znaczenie przy wycenie ma także pochodzenie i stan prawny nieruchomości. Oznacza to, że w trackie wyceny rzeczoznawca majątkowy powinien wyznaczyć właściciela praw własnościowych, ustalić obciążenia prawami rzeczowymi i przeanalizować wszelkie zadłużenia. Ważnym kryterium wyceny jest też lokalizacja obiektu. Zdecydowanie wyższą wartość mają nieruchomości, znajdujące się w pobliżu sieci komunikacyjnych oraz zlokalizowane w estetycznym otoczeniu.

Na czym polega wycena nieruchomości?

Procedura wyceny nieruchomości może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Najczęściej stosowaną metodą wyceny jest metoda porównawcza. Polega ona na porównaniu ceny nieruchomości z cenami innych podobnych nieruchomości, które znajdują się w jej pobliżu. Wycena może być też przeprowadzona metodą kosztową, która polega na oszacowaniu kosztów związanych z budową nowej nieruchomości o podobnych cechach, jak wyceniana nieruchomość. Przy wycenie nieruchomości inwestycyjnych często stosuje się metodę dochodową. Opiera się ona na oszacowaniu przyszłych dochodów, jakie nieruchomość będzie generować dla właściciela.