Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną, która posiada licencję w zakresie szacowania nieruchomości. Posiadanie odpowiednich uprawnień w tym zawodzie jest szczególnie istotnie, ponieważ ich brak podlega karze grzywny. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązuje się do obiektywizmu oraz działania w zgodzie z prawem i zasadami etyki zawodowej. Powinien być niezależny, precyzyjny i dociekliwy. Sprawdźmy, na jakie czynniki zwrócić uwagę przy wyborze właściwego rzeczoznawcy majątkowego?

Wykształcony, ubezpieczony i niekarany

Dobry rzeczoznawca majątkowy musi przede wszystkim legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Dopuszczalne jest wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne albo techniczne związane z nieruchomościami, czyli budownictwo lub geodezja. W przypadku, gdy wybrane studia nie spełniają minimum programowego, określanego przez Ministra Budownictwa, konieczne jest także ukończenie studiów podyplomowych w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Warunek wyższego wykształcenia jest niezbędny, aby móc starać się o uzyskanie stosownych uprawnień do wykonywania zawodu. Osoba, kształcąca się na rzeczoznawcę majątkowego musi ponad to odbyć praktyki zawodowe w wymiarze czasowym pół roku lub jeden semestr. W ramach praktyk kandydat musi przygotować minimum sześć projektów operatów szacunkowych (są one rozpatrywane w etapie wstępnym egzaminu kwalifikacyjnego i mogą być następnie przedmiotem egzaminu ustnego). Praktyka zawodowa musi odbywać się pod kierunkiem kwalifikowanego rzeczoznawcy. Alternatywą praktyk może być dwuletnia praca lub staż na stanowisku, związanym z wyceną nieruchomości. Ukończenie studiów i odbycie praktyk nie zwalnia rzeczoznawcy majątkowego z systematycznego zdobywania wiedzy. Aktualizacja wiedzy w tym zawodzie jest konieczna, by wykonywać go rzetelnie.

Osoba, świadcząca usługi rzeczoznawcy majątkowego jest zobligowana do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przed wyborem konkretnego specjalisty należy sprawdzić, czy posiada on aktualną polisę ubezpieczeniową, której kwota będzie zabezpieczeniem naszych interesów na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Wiemy już, że rzeczoznawca majątkowy musi być dociekliwy, precyzyjny i niezależny. Nie przejmujmy się, jeśli rzeczoznawca będzie nam zadawał dużo pytań – powinien to robić. W sytuacji, w której zachowanie obiektywizmu byłoby trudne – jest zobowiązany odmówić wykonania zlecenia. Rzeczoznawca majątkowy nie może być poza tym karany – musi to być osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Uprawniony do wykonywania zawodu

Jak zweryfikować profesjonalnego rzeczoznawcę? Podstawową kwestią jest zapoznanie się z jego licencją zawodową. Uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego nadawane są przez Ministra Infrastruktury i przyjmują postać świadectwa A4 oraz legitymacji ze zdjęciem. Świadectwo nadania uprawnień można zdobyć tylko i wyłącznie w wyniku zdania egzaminu państwowego, do którego mogą podjeść jedynie osoby posiadające stosowne wykształcenie. Egzamin państwowy na rzeczoznawcę majątkowego jest dwuetapowy i składa się z części pisemnej oraz ustnej. Świadectwo nadania uprawnień nie jest jednak jedynym dowodem uzyskanych kwalifikacji. Przed wyborem konkretnego rzeczoznawcy należy jeszcze sprawdzić, czy posiada on prawo do wykonywania zawodu. W jaki sposób to zrobić? Trzeba przekonać się, czy znajduje się on w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury. Taki spis pełnoprawnych rzeczoznawców jest ogólnodostępny i w internecie bez problemu można się z nim zapoznać. Każdemu rzeczoznawcy majątkowemu, wpisanemu do rejestru zostaje nadany specjalny numer uprawnień zawodowych. Rzeczoznawca majątkowy może pracować w firmie, która zajmuje się szacowaniem nieruchomości lub prowadzić własną działalność.

Jakie czynniki kształtują wartość rynkową nieruchomości? Przeczytaj na naszym blogu